1. جواد کشاورز , جعفر بلوری بزاز , بررسی تغییر مکان افقی شمعهای بلند تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه ای , مهندسی عمران فردوسی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۶۵-۷۹
 2. جعفر بلوری بزاز , حدیث جلیلیان مشهود , ظرفیت باربری پی های مسلح شده با ریزشمع , مهندسی عمران مدرس , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۵۳-۶۵
 3. نوید یگانه , علی اخترپور , جعفر بلوری بزاز , تعیین پارامترهای اندرکنشی خاک -مهاری جهت مدلسازی عددی بر اساس داده های میدانی , مهندسی عمران مدرس , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۰۵-۱۱۶
 4. محمدعلی معروف , جعفر بلوری بزاز , اصلاح و به سازی خاکهای رمبنده , زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۲۵۱۳-۲۵۳۶
 5. وهاب بشارت , جعفر بلوری بزاز , تحلیل دینامیکی تونل‌های دایروی شهری و اثر عوامل محیطی بر رفتار متفاوت این سازه‌ها , مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۱۷۳-۱۸۲
 6. جعفر بلوری بزاز , جواد کشاورز , بررسی ظرفیت باربری شمع‌های کوتاه تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه‌ای , شریف , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۸۵-۹۵
 7. جعفر بلوری بزاز , سعید رسولی , بررسی فشار جانبی در دیواره پل های یکپارچه بر اثر اعمال تغییر مکان سیکلی , مهندسی عمران فردوسی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۹۱-۱۰۸
 8. مجتبی موحدی فر , جعفر بلوری بزاز , بررسی تاثیر تغییر طول حرارتی عرشه بر فشار وارد بر کوله پل های یکپارچه , پژوهشنامه حمل و نقل , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۳۸۵-۴۰۴
 9. جعفر بلوری بزاز , محمدعلی معروف , شناسایی وارزیابی خصوصیات مکانیکی خاک های رمبنده (مطالعه ی موردی منطقه ی شمال-شرق ایران) , زمین شناسی مهندسی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۲۷-۴۰
 10. جعفر بلوری بزاز , علی ملاحسنی , سیدمحمود حسینی , بررسی رابطه بین ضرایب تغییر شکل خاک تعیین شده با استفاده از آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی , دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۴۵-۶۲
 11. جعفر بلوری بزاز , محسن مبینی زاد , ارزیابی رفتار سد خاکی نهرین در طول ساخت به روش اجزای محدود و مقایسه با مقادیر واقعی حاصل از داده های ابزار دقیق , پژوهش آب ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۱-۱۰
 12. جعفر بلوری بزاز , محمدمهدی زنجانی , بررسی مقاومت مصالح حاصل از بازیافت نخاله های ساختمانی بهسازی و تثبیت شده جهت استفاده در لایه های روسازی , پژوهشنامه حمل و نقل , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۱۱۹-۱۳۳
 13. جعفر بلوری بزاز , وهاب بشارت , اثر تغییر پارامترهای مکانیکی خاک بر پاسخ لرزه‌ای تونل‌های دایروی شهری در تحلیل‌های شبه استاتیکی , علوم دانشگاه تهران , دوره ( ۳۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۱-۱۰
 14. جعفر بلوری بزاز , حمید رجائی , مطالعه خصوصیات فیزیکی و رفتار مکانیکی خاکهای گچی متورم شونده , زمین شناسی مهندسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۳۳-۴۶
 15. جعفر بلوری بزاز , کیهان ساجدی , رفتار خاک های گچی و اثرات سیکل های تر و خشک شدن و بارگذاری و باربرداری بر خواص آنها , دانشکده فنی دانشگاه تبریز , دوره ( ۳۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۱-۱۳
 16. جعفر بلوری بزاز , بررسی تغییرات تنش اصلی میانی در حالت کرنش صفحه‌ای برای مصالح دانه‌ای , دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۳, صفحه ۷۳-۸۹