1. مهدی زاده محمد , جعفر بلوری بزاز , سید صابر هاشمی , ساخت دستگاه بارش ماسه نیمه خودکار جدید برای ساختن مدل های فیزیکی ژئوتکنیکی , مهندسی عمران مدرس , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲, صفحه ۲۳۱-۲۴۲
 2. آرش کمیلی , علی اخترپور , جعفر بلوری بزاز , سید محسن کرابی , بررسی عددی انتشار و روشهای مهار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع , مهندسی عمران امیرکبیر , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸
 3. مجید کاظمی , جعفر بلوری بزاز , بازسازی نمونه‌های بزرگ ماسه‌ای با روش بارش پرده‌ای ماسه , زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۲۷۷-۲۹۸
 4. کیهان ساجدی , جعفر بلوری بزاز , محمد رضائی پژند , تحلیل کشسان- مومسان پی پوسته‌ای نواری تاشده وارون بر روی خاک ماسه‌ای , مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۱۵-۲۶
 5. جواد کشاورز , جعفر بلوری بزاز , بررسی تغییر مکان افقی شمعهای بلند تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه ای , مهندسی عمران فردوسی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۶۵-۷۹
 6. جعفر بلوری بزاز , حدیث جلیلیان مشهود , ظرفیت باربری پی های مسلح شده با ریزشمع , مهندسی عمران مدرس , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۵۳-۶۵
 7. نوید یگانه , علی اخترپور , جعفر بلوری بزاز , تعیین پارامترهای اندرکنشی خاک -مهاری جهت مدلسازی عددی بر اساس داده های میدانی , مهندسی عمران مدرس , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۰۵-۱۱۶
 8. محمدعلی معروف , جعفر بلوری بزاز , اصلاح و به سازی خاکهای رمبنده , زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۲۵۱۳-۲۵۳۶
 9. وهاب بشارت , جعفر بلوری بزاز , تحلیل دینامیکی تونل‌های دایروی شهری و اثر عوامل محیطی بر رفتار متفاوت این سازه‌ها , مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۱۷۳-۱۸۲
 10. جعفر بلوری بزاز , جواد کشاورز , بررسی ظرفیت باربری شمع‌های کوتاه تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه‌ای , شریف , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۸۵-۹۵
 11. جعفر بلوری بزاز , سعید رسولی , بررسی فشار جانبی در دیواره پل های یکپارچه بر اثر اعمال تغییر مکان سیکلی , مهندسی عمران فردوسی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۹۱-۱۰۸
 12. مجتبی موحدی فر , جعفر بلوری بزاز , بررسی تاثیر تغییر طول حرارتی عرشه بر فشار وارد بر کوله پل های یکپارچه , پژوهشنامه حمل و نقل , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۳۸۵-۴۰۴
 13. جعفر بلوری بزاز , محمدعلی معروف , شناسایی وارزیابی خصوصیات مکانیکی خاک های رمبنده (مطالعه ی موردی منطقه ی شمال-شرق ایران) , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۲۷-۴۰
 14. جعفر بلوری بزاز , علی ملاحسنی , سیدمحمود حسینی , بررسی رابطه بین ضرایب تغییر شکل خاک تعیین شده با استفاده از آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی , دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۴۵-۶۲
 15. جعفر بلوری بزاز , محسن مبینی زاد , ارزیابی رفتار سد خاکی نهرین در طول ساخت به روش اجزای محدود و مقایسه با مقادیر واقعی حاصل از داده های ابزار دقیق , پژوهش آب ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۱-۱۰
 16. جعفر بلوری بزاز , محمدمهدی زنجانی , بررسی مقاومت مصالح حاصل از بازیافت نخاله های ساختمانی بهسازی و تثبیت شده جهت استفاده در لایه های روسازی , پژوهشنامه حمل و نقل , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۱۱۹-۱۳۳
 17. جعفر بلوری بزاز , وهاب بشارت , اثر تغییر پارامترهای مکانیکی خاک بر پاسخ لرزه‌ای تونل‌های دایروی شهری در تحلیل‌های شبه استاتیکی , علوم دانشگاه تهران , دوره ( ۳۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۱-۱۰
 18. جعفر بلوری بزاز , حمید رجائی , مطالعه خصوصیات فیزیکی و رفتار مکانیکی خاکهای گچی متورم شونده , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۳۳-۴۶
 19. جعفر بلوری بزاز , کیهان ساجدی , رفتار خاک های گچی و اثرات سیکل های تر و خشک شدن و بارگذاری و باربرداری بر خواص آنها , دانشکده فنی دانشگاه تبریز , دوره ( ۳۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۱-۱۳
 20. جعفر بلوری بزاز , بررسی تغییرات تنش اصلی میانی در حالت کرنش صفحه‌ای برای مصالح دانه‌ای , دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۳, صفحه ۷۳-۸۹